Публічна оферта

Цей документ містить публічну пропозицію (надалі іменується – «Оферта») цього Інтернет-сайту укласти Договір роздрібної купівлі-продажу товару з використанням засобів дистанційного зв’язку у порядку та на умовах, що викладені нижче.

Оферта складена з урахуванням вимог статей 638-641, 698-699 Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 833 від 15.06.2006 року, Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України № 103 від 19.04. 2007 року та інших положень чинного законодавства України.

Ця Оферта містить усі істотні умови Договору роздрібної купівлі-продажу Товару та виражає намір Продавця вважати себе зобов’язаним у випадку її (Оферти) прийняття.
Договір вважається договором приєднання, в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України, тобто може бути укладений виключно шляхом приєднання Покупця до Договору в цілому, а Покупець, в свою чергу, не вправі пропонувати свої умови та/або вимагати включення будь-яких умов до Договору.

1. Визначення понять, що використовуються в Оферті:
«оферта» – пропозиція укласти договір, що містить істотні умови договору і виражає намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття;
«Оферта» – публічна пропозиція Продавця укласти Договір, що викладена у цьому документі;
«акцепт» – відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти договір, про її прийняття, що є повною і безумовною її згодою;
«Продавець» – Інтернет-сайт, що здійснює продаж Товару з використанням засобів дистанційного зв’язку;
«Покупець» – фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити Товар для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника;
«Товар» – продукція, продаж якої здійснюється Продавцем. Асортиментний перелік Товару розміщується на Інтернет-сайті;
«засоби дистанційного зв'язку» – телекомунікаційні мережі, поштовий зв'язок, телебачення, інформаційні мережі, зокрема Інтернет, які можуть використовуватися для укладення договорів на відстані;
«договір, укладений на відстані» - договір, укладений продавцем із споживачем за допомогою засобів дистанційного зв'язку;
«Інтернет-сайт» – сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною адресою у мережі Інтернет, разом з інформаційними ресурсами, що перебувають у розпорядженні Продавця і, з-поміж іншого, забезпечують доступ Покупців до цих інформаційних ресурсів з метою замовлення та придбання Товару;
«електронне повідомлення» – інформація, надана Продавцем Покупцеві через телекомунікаційні мережі, яка може бути у будь-який спосіб відтворена або збережена Покупцем в електронному вигляді;
«Менеджер» – співробітник Продавця, який сприяє Покупцеві, зокрема, в оформленні Замовлення та придбання Товару;
«Замовлення» – інформація про окремі позиції з асортиментного переліку Товару, який бажає придбати Покупець, його ціну та умови доставки, а також інша інформація, що повідомляється Покупцем Продавцеві з метою укладення Договору. Замовлення розміщуються Покупцем з використанням засобів Інтернет-сайту або за телефоном.
«Договір» – договір купівлі-продажу Товару, що укладається між Продавцем та Покупцем, в результаті прийняття останнім Оферти;
«Сторони» – Продавець та Покупець при спільному згадуванні у тексті Оферти.

2. Загальні положення
2.1. Ця Оферта є публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, інформація про який (Товар) розміщена на Інтернет-сайті Продавця.
2.2. Прийняття (акцепт) Оферти Покупцем здійснюється:
- шляхом розміщення Замовлення на Інтернет-сайті Продавця. При цьому, Оферта вважається прийнятою з моменту отримання Продавцем належним чином оформленого Замовлення. Дата отримання належним чином оформленого Замовлення вказується Продавцем у відповідному адресованому Покупцеві електронному повідомленні, що розміщується на Інтернет-сайті у порядку, передбаченому цією Офертою.
- шляхом розміщення Замовлення за телефоном. При цьому, Оферта вважається прийнятою з моменту остаточного погодження між Покупцем та Менеджером Продавця умов Замовлення. Дата погодження умов Замовлення вказується Продавцем у відповідному адресованому Покупцеві електронному повідомленні, що розміщується на Інтернет-сайті у порядку, передбаченому цією Офертою.
2.3. Вчинення Покупцем дій, передбачених пунктом 2.2 цієї Оферти, свідчить про її повне та безумовне прийняття Покупцем.
2.4. Оферта діє виключно щодо Товару, асортиментний перелік якого викладений на Інтернет-сайті та який є в наявності у Продавця.
2.5. Оферта може бути відкликана Продавцем у будь-який момент (тобто до, в момент та після її одержання Покупцем), про що Продавець розміщує відповідне повідомлення на Інтернет-сайті.
2.5.1. Покупець може прийняти Оферту до моменту її відкликання Продавцем.
2.6. Продавець має право вносити зміни до Оферти у будь-який момент.
2.6.1. Зміни до Оферти набувають чинності з моменту їх опублікування на Інтернет-сайті Продавця.
2.6.2. Зміни до Оферти не можуть бути внесені після її прийняття Покупцем у порядку, що передбачений Офертою.
2.7. Договір купівлі-продажу, що укладається між Продавцем та Покупцем в результаті акцептування Оферти останнім, має характер публічного договору приєднання у тому розумінні, в якому він визначений у статтях 633 та 634 Цивільного кодексу України.
2.8. Договір вважається укладеним за місцезнаходженням Продавця.

3. Інформація про Товар
3.1. Інформація про Товар, що пропонується Продавцем Покупцеві, представлена на Інтернет-сайті в формі фотографічних зображень та супровідних інформаційних матеріалів, а також може надаватись Покупцям з використанням інших засобів дистанційного зв’язку.
З метою отримання додаткової інформації щодо характеристик Товару Покупцеві необхідно звернутись за консультацією до Менеджера Продавця, контактні дані якого наведені в пункті 10.2 цієї Оферти.
3.2. Ціни на Товар, що вказані на Інтернет-сайті, можуть відрізнятися від цін на аналогічні товари.
3.3. Якщо виробник встановлює гарантійний строк на Товар, такий строк вказується у документації, що додається до Товару.

4. Реєстрація Покупця та розміщення Замовлення
4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем з використанням засобів Інтернет-сайту або за телефоном, вказаним на Інтернет-сайті.
4.2. Перед укладенням Договору, незалежно від способу розміщення Замовлення, Продавець надає Покупцеві інформацію щодо найменування Продавця, його місцезнаходження, основних характеристик Товару, ціни Товару та умови оплати, а також іншу інформацію, необхідність надання якої передбачена законодавством України про захист прав споживачів.
4.3. Для розміщення Замовлення з використанням засобів Інтернет-сайту Покупець може пройти процедуру реєстрації на Інтернет-сайті.
4.3.1. Під час реєстрації на Інтернет-сайті Покупець вказує про себе наступну інформацію:
- прізвище, ім’я та по батькові (або будь-яке вигадане ім’я, яке Покупець бажає використовувати для спілкування на сайті);
- контактний телефон;
- контактна електронна адреса.
Після завершення процедури реєстрації Покупцеві присвоюється унікальне ім’я користувача Інтернет-сайту та пароль.
4.3.2. Під час розміщення Замовлення з використанням засобів Інтернет-сайту Покупець вказує наступну інформацію (в обов’язковому порядку):
- прізвище, ім’я та по батькові Покупця;
- адреса місця проживання Покупця, за якою здійснюється листування з ним;
- назва, артикул, марка, кількість та ціна Товару;
- адреса, за якою має бути доставлений Товар;
- контакті дані Покупця (номер телефону та адреса електронної пошти, якщо остання наявна).
При розміщенні Замовлення з використанням засобів Інтернет-сайту Покупець беззаперечно приймає умови цієї Оферти.
4.3.3. Покупець несе відповідальність за повноту та достовірність інформації, що надається ним у відповідності до підпунктів 4.3.1 та 4.3.2 пункту 4.3 цієї Оферти.
Продавець не несе відповідальності за повноту та достовірність інформації, що надається Покупцем у відповідності до підпунктів 4.3.1 та 4.3.2 пункту 4.3 цієї Оферти.
Продавець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання Замовлення внаслідок неповноти та/або недостовірності інформації, що надається Покупцем у відповідності до підпунктів 4.3.1 та 4.3.2 пункту 4.4 цієї Оферти.
4.3.4. Після отримання Замовлення, сформованого з використанням засобів Інтернет-сайту, Менеджер Продавця протягом 3 (трьох) годин зв’язується з Покупцем для підтвердження Замовлення.
4.4. Покупець може розмістити Замовлення за телефоном, що вказується на Інтернет-сайті.
4.4.1. Для розміщення Замовлення за телефоном Покупець зв’язується з Менеджером Продавця та погоджує умови Замовлення, а також отримує/погоджує іншу інформацію, необхідність надання/погодження якої передбачена чинним законодавством України.
4.4.2. Замовлення вважається розміщеним з моменту остаточного погодження між Покупцем та Менеджером Продавця усіх умов Замовлення після отримання/погодження з Покупцем інформації, необхідність отримання/погодження якої передбачена чинним законодавством України.
4.5. Кожному розміщеному Замовленню Продавець присвоює унікальний ідентифікаційний номер, який повідомляється Покупцеві.
4.6. Умови розміщеного Замовлення та факт надання Покупцеві інформації, необхідність надання якої передбачена чинним законодавством України, фіксується Продавцем в електронному повідомленні.
4.7. Інформація, отримана Продавцем від Покупця в процесі реєстрації на Інтернет-сайті, розміщення та виконання Замовлення, є конфіденційною та не може бути передана третім особам без згоди Покупця, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України та цією Офертою.
Продавець та Покупець домовились, що не вважатиметься порушенням умов пункту 4.7 цієї Оферти надання Продавцем інформації, яка отримана Продавцем від Покупця в процесі реєстрації на Інтернет-сайті, розміщення та виконання Замовлення, третім особам, які залучаються Продавцем до виконання взятих на себе зобов’язань, передбачених Офертою, та/або захисту своїх прав та інтересів, в тому числі, але не обмежуючись, підрядників, виконавців, агентів, консультантів, юридичні та аудиторські фірми, тощо, але виключно в обсязі, необхідному таким третім особами для виконання покладених на них завдань.
4.8. Приймаючи цю Оферту, Покупець погоджується на обробку Продавцем персональних даних, які були надані Покупцем щодо себе під час реєстрації на Інтернет-сайті та/або розміщення Замовлення. Покупець також погоджується з тим, що метою обробки персональних даних є інформаційне забезпечення внутрішньої господарської діяльності Продавця (зокрема, забезпечення ефективної роботи Інтернет-сайту, оперативної обробки та виконання Замовлень, узагальнення інформації щодо кількісних та якісних характеристик отриманих Замовлень тощо).

5. Оплата Замовлення
5.1. Оплата Товарів, замовлених Покупцем, здійснюється в національній грошовій одиниці України – гривні. Покупець може оплатити замовлений Товар наступними шляхами:
5.1.1. з використанням банківської платіжної картки в режимі он-лайн, застосувавши функцію Інтернет-еквайрингу, яка доступна на Інтернет-сайті Продавця;
5.1.2. здійснити пересилання поштового або електронного переказу;
5.1.3. розрахуватися готівковими коштами;
5.1.4. розрахуватися безготівковими коштами.
Конкретні умови здійснення платежів містяться у розділі Інтернет-сайту «Оплата».
5.2. Покупець самостійно обирає спосіб здійснення оплати замовленого Товару, якщо інше не обумовлено цією Офертою та/або не вказано на Інтернет-сайті.
5.3. Обираючи способи оплати, що передбачені підпунктами 5.1.1, 5.1.2 та 5.1.4 пункту 5.1 цієї Оферти, Покупець здійснює попередню оплату Товару.
Обираючи спосіб оплати, що передбачений підпунктом 5.1.3 пункту 5.1 цієї Оферти, Покупець здійснює оплату в момент отримання Товару від представника Продавця.
5.4. Факт продажу Товару та сплати коштів за нього підтверджує відповідний розрахунковий документ, що видається Продавцем Покупцеві у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
5.5. Придбання деяких позицій Товару можливе лише за умови здійснення Покупцем попередньої оплати, про що зазначається на Інтернет-сайті та/або повідомляється Менеджером Продавця під час узгодження умов Замовлення.
5.6. Продавець залишає за собою право обмежити можливість використання окремих способів оплати, передбачених пунктом 5.1 цієї Оферти, про що Продавець розміщує відповідне повідомлення на Інтернет-сайті та/або повідомляє Покупця особисто з використанням засобів дистанційного зв’язку.

6. Виконання Замовлення
6.1. Після розміщення Замовлення Продавець здійснює його обробку та організовує доставку Товару.
6.2. Продавець забезпечує доставку Товару Покупцеві протягом строку, що не перевищує 10 (десяти) днів з моменту прийняття Покупцем Оферти у порядку, передбаченому пунктом 2.2 цієї Оферти.
6.3. Замовлені Товари можуть доставлятися Покупцеві кур’єрами Продавця, кур’єрськими службами, залученими Продавцем, а також надсилатися в якості поштових відправлень через операторів поштового зв’язку.
6.3.1. Конкретні умови доставки Товару, включаючи вартість доставки, містяться в розділі Інтернет-сайту «Доставка».
6.3.2. Продавець залишає за собою право обмежити можливість використання окремих способів доставки Товару, передбачених пунктом 6.3 цієї Оферти, про що Продавець розміщує відповідне повідомлення на Інтернет-сайті та/або повідомляє Покупця особисто з використанням засобів дистанційного зв’язку.
6.4. Замовлення вважається виконаним з моменту передачі Товару Покупцеві, що підтверджено наступними документами:
- видатковою накладною, підписаною уповноваженим представником Продавця та Покупцем;
- повідомленням про вручення поштового відправлення, якщо Товар доставлявся Покупцеві з використанням поштового зв’язку.
З метою підтвердження факту передачі Товару Покупцеві Продавець може оформляти будь-які інші документи, передбачені чинним законодавством України, які Покупець підписує під час отримання Товару.
6.5. У випадку неможливості виконання Замовлення Продавець негайно повідомляє про це Покупця, але не пізніше 30 (тридцяти) днів з моменту прийняття Покупцем Оферти у порядку, передбаченому пунктом 2.2 цієї Оферти. Інформація про неможливість виконання Замовлення та причини такої неможливості розміщуються Продавцем в формі електронного повідомлення.
6.6. У випадку часткової неможливості виконання Замовлення Менеджер Продавця зв’язується з Покупцем та погоджує можливість зміни Замовлення. Погоджені з Покупцем зміни умов Замовлення розміщуються Продавцем в формі електронного повідомлення.
У випадку відмови Покупця від зміни Замовлення, Продавець повідомляє Покупця про неможливість виконання Замовлення в порядку, що передбачений пунктом 6.5 цієї Оферти.
6.7. Перехід права власності на Товар та усіх ризиків, пов’язаних із псуванням, пошкодженням та знищенням товару, від Продавця до Покупця здійснюється в момент передачі Товару Продавцем Покупцю в порядку, встановленому цієї Офертою.
6.8. Товар доставляється Покупцеві в упаковці, що забезпечує схоронність Товару за звичайних умов його зберігання і транспортування.
6.9. У випадку, якщо доставка Товару була здійснена у встановлені строки, але Товар не був переданий Покупцеві внаслідок винних дій та/або бездіяльності останнього, наступна поставка Товару здійснюється в межах нового строку, погодженого Сторонами, після повторної оплати Покупцем послуг з доставки Товару.

7. Повернення Товару
7.1. Покупець має право розірвати Договір та повернути Товар у порядку, передбаченому статтями 8, 9, 13 Закону України «Про захист прав споживачів», Правилами продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затвердженими наказом Міністерства економіки України № 103 від 19.04. 2007 року та іншими положеннями чинного законодавства України у сфері захисту прав споживачів.
7.2. У випадку розірвання Договору за ініціативою Покупця, останній зобов’язаний повідомити Продавця про місце, де Товар може бути повернений.
7.2.1. Повідомлення, передбачене п. 7.2 цієї Оферти, може надаватися Покупцем Продавцеві наступними шляхами:
- за телефоном: вказаним на Інтернет-сайті;
- на електронну адресу: вказану на Інтернет-сайті.
7.2.2. Повідомлення, передбачене пунктом 7.2 цієї Оферти, повинно містити інформацію про ідентифікаційний номер Замовлення, умови Замовлення, причини повернення Товару та точну адресу місця, де Товар може бути повернений.
7.3. Після отримання повідомлення Покупця, передбаченого пунктом 7.2 цієї Оферти, Продавець зв’язується з Покупцем та, у випадку обґрунтованості та законності вимоги про повернення Товару, погоджує порядок повернення Товару, а також грошових коштів, сплачених Покупцем. Кошти повертаються виключно безготівковим чином перерахунком на картовий рахунок Покупця.
7.4. Інші умови розірвання Договору та повернення Товару визначаються на підставі чинного законодавства України у сфері захисту прав споживачів.

8. Застереження щодо прав інтелектуальної власності
Майнові права інтелектуальної власності на текстову інформацію, графічні зображення та інші об’єкти права інтелектуальної власності, що містяться на Інтернет-сайті, належать Продавцю та/або іншій особі (ліцензіару), з яким Продавець уклав відповідний ліцензійний договір, і не можуть використовуватись третіми особами без письмової згоди Продавця та/або іншої особи (ліцензіара), з яким Продавець уклав відповідний ліцензійний договір.

9. Форс-мажорні обставини
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених Договором, якщо воно виникло внаслідок дії форс-мажорних обставин.
9.1.1. Під форс-мажорними обставинами розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажання Сторін, і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, рішення чи приписи органів державної влади і управління, внаслідок яких на Сторін покладатимуться додаткові обов’язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження (ліцензійні, митні, податкові і т. п.) та інші дії чи події, які існують поза волею Сторін.
9.2. Сторона, яка не виконує або не може виконати свого зобов’язання за Договором внаслідок дії форс-мажорних обставин зобов’язана письмово повідомити іншу Сторону про перешкоди і їх вплив на виконання зобов’язань, що виникли у зв’язку з укладенням Договору.
9.3. Якщо форс-мажорні обставини діють протягом 30 (тридцяти) днів підряд і не виявляють ознак припинення, Договір може бути розірваний будь-якою Стороною шляхом надіслання письмового повідомлення іншій Стороні.
9.4. Факт існування форс-мажорних обставин має бути підтверджений довідкою відповідного компетентного органу.

10. Прикінцеві положення
10.1. Усі повідомлення, які передбачені цією Офертою та надсилаються Продавцем Покупцеві, вважаються надісланими належним чином, якщо вони надіслані з використанням засобів дистанційного зв’язку на підставі контактної інформації, що була надана Покупцем у порядку, передбаченому цією Офертою.
10.2. Претензії щодо придбаного Товару, пропозиції стосовно діяльності Продавця, запити про надання інформації і т.п. приймаються Продавцем наступними шляхами:
- за телефоном: вказаним на Інтернет-сайті;
- на електронну адресу: вказану на Інтернет-сайті.
10.3. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з укладенням, виконанням і розірванням Договору та не передбачені цією Офертою, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

Top